Program Certyfikacji Szkół
Nowa edycja

OPINIE LAUREATÓW

Prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Nasz Uniwersytet od kilku lat uczestniczy w programie certyfikacji uczelni wyższych – „Uczelnia Liderów”. Udział w tym programie i zdobycie nagród to ogromne wyróżnienie dla naszej uczelni, a jednocześnie potwierdzenie spełniania najwyższych standardów w zakresie kształcenia absolwentów poszukiwanych na rynku pracy. UKW zdobył tytuł „Uczelnia Liderów 2015” oraz Srebrny Certyfikat. Wyróżnienia te podkreślają wdrożenie długookresowej polityki zapewniania wysokiej jakości kształcenia, edukacji praktycznej, a także powiązań z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dodatkowo uczelnię wyróżniono tytułem „Primus” za uzyskanie w procedurze certyfikacyjnej najwyższej liczby punktów rankingowych. Ocena ekspertów jest dla nas niezwykle cenna. Cieszy nas również opinia komisji, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego „zdołał wypracować sobie wyrazistą markę, opartą m.in. na silnym akcentowaniu kształcenia praktycznego i kreowaniu oferty dydaktycznej, naukowej i społecznej, zgodnie z potrzebami najbliższego otoczenia".
 
Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jednym z najważniejszych zadań uczelni jest kształcenie absolwentów dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy. Warszawski Uniwersytet Medyczny był dwukrotnie laureatem Konkursu „Uczelnia Liderów”.  W roku 2014 nasza uczelnia otrzymała dodatkowe wyróżnienie „Primus”, a w roku 2015 - jako rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - miałem zaszczyt otrzymać tytuł „Aurea Praxis”. Cieszy nas uznanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. To dla nas olbrzymie wyróżnienie i potwierdzenie, że kształcimy absolwentów twórczych, kreatywnych, innowacyjnych, a przez to atrakcyjnych na rynku pracy. Wyróżnienie „Primus” poświadcza, że Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzymał najwyższą liczbę punktów rankingowych wśród uczelni certyfikowanych. O  wysokiej jakości kształcenia świadczą osiągnięcia naszych studentów,  absolwentów i doktorantów, a także liczne certyfikaty i wyróżnienia przyznawane Uczelni oraz członkom społeczności akademickiej. Konkurs „Uczelnia Liderów” to potrzebna inicjatywa, która pomaga zidentyfikować wartościową ofertę edukacyjną. O randze konkursu świadczy współpraca ze znamienitymi ekspertami z kraju i zagranicy, a także  patronat Parlamentu Europejskiego.
 
 
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski, Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera
 
Certyfikat „Uczelnia Liderów 2015” jest dla naszej Uczelni szczególnym, prestiżowym wyróżnieniem  i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy uhonorowani tym tytułem. Udział w konkursie podyktowany był między innymi przekonaniem o wyjątkowości naszej oferty edukacyjnej, ukierunkowanej na praktyczny wymiar, kontakt ze środowiskiem biznesowym i najwyższą jakość kształcenia, co potwierdził przyznany nam certyfikat. O tym, że Uczelnia została laureatem konkursu informowaliśmy na naszej stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych. Informacja o wyróżnieniu pojawiła się również w katalogu informacyjnym naszej Uczelni. Przyznany nam tytuł poświadcza bowiem, że WSE jest miejscem, w którym warto się kształcić i inwestować we własny rozwój, a także że Uczelnia dba o swoich studentów i ich przyszłą ścieżkę zawodową. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie intensywnie rozwija współpracę międzynarodową z uczelniami europejskimi, amerykańskimi i chińskimi, dzięki czemu studenci mają możliwość doskonalenia swoich kompetencji językowych oraz zdobycia cennego doświadczenia. Szczególnie zależy nam także na kształtowaniu wśród studentów umiejętności komunikacyjnych w środowiskach wielokulturowych  i wielojęzycznych, które coraz częściej stają się częścią naszej rzeczywistości. W bieżącym roku akademickim powołaliśmy Konwent, składający się z praktyków biznesu, z którymi konsultujemy programy studiów w celu jak najlepszego dopasowania naszej oferty do potrzeb pracodawców i zapewnienia studentom stałego kontaktu ze środowiskiem biznesowym. To niezwykle ważne by już na studiach poznawać inspirujących ludzi i zdobywać  kontakty zawodowe.
 
 
Prof. dr hab. Henryk Kostyra, Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego
 
Najistotniejszymi  motywacjami do udziału w V edycji  Konkursu „Uczelnia Liderów” były pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich kierunków kształcenia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego oraz potrzeba dodatkowego poddania się ocenie gremium pozarządowego. Uzyskanie statusu „Uczelnia Liderów” jest dla nas nie tylko zaszczytem, ale również potwierdzeniem właściwego doboru kierunków  i poziomu kształcenia. Naszym zdaniem zapewnienie właściwych proporcji pomiędzy kształceniem o profilu praktycznym i ogólnoakademickim na wyższych uczelniach powinno być domeną polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nie ulega wątpliwości, że kształcenie kadr dla rynku pracy zawsze będzie decydowało o rozwoju zrównoważonego cywilizacyjnie społeczeństwa. Osiągnięcie tego stanu wymaga skoordynowanej polityki edukacyjnej na poziomie całego kraju. Udział w Konkursach „Uczelnia Liderów” umacnia naszą pozycję w olsztyńskim środowisku akademickim i stwarza dodatkowe atuty we współpracy międzynarodowej. Warto również zaznaczyć, że nasza oferta studyjna jest dopełnieniem kształcenia na pozostałych olsztyńskich uczelniach. Konkludując, posiadanie statusu laureata Konkursu „Uczelnia Liderów” zyskujemy dodatkowe i zobiektywizowane narzędzia marketingowe.
 
 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński, Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia
 
Przyznanie naszej Uczelni Certyfikatu „Uczelnia Liderów” stanowi  dowód uznania dla podjętych działań w kierunku rozwijania edukacji praktycznej studentów, budowania silnych powiązań Uczelni z rynkiem pracy oraz wprowadzania innowacyjnych programów studiów, zapewniających studentom osiągnięcie efektów kształcenia o charakterze utylitarnym. Udział w konkursie, a szczególnie uzyskane wyróżnienie jest potwierdzeniem naszych wieloletnich starań w kierunku doskonalenia programu nauczania i osiągnięcia przez studentów wysokich kompetencji. Certyfikat uzyskany przez Uczelnię w Konkursie „Uczelnia Liderów” pozwala także przyszłym kandydatom na studia dokonać odpowiedniego wyboru atrakcyjnej oferty dydaktycznej w Uczelni godnej zaufania. To jest również potwierdzeniem naszej dbałości o solidne przygotowanie przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy. Naszą uczelnię wyróżnia innowacyjny proces dydaktyczny na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych a oferowane kierunki studiów są atrakcyjne i niszowe na rynku pracy. Każdy z kierunków studiów przygotowuje absolwenta pod względem teoretycznym i praktycznym. Studenci mają zapewnioną praktykę zawodową i zajęcia kliniczne w renomowanych placówkach medycznych sektora publicznego i niepublicznego województwa małopolskiego, co wpływa na profesjonalne przygotowanie ich do wykonywania zawodu i większe tym samym możliwości podjęcia pracy zawodowej w przyszłości. Dodatkowe zajęcia z zakresu zarządzania i marketingu oraz przedsiębiorczości  przygotowują  także do prowadzenia własnej działalności. Należy podkreślić, że wszystkie kierunki studiów wzbogacane są dodatkowymi, bezpłatnymi i płatnymi szkoleniami branżowymi. Głównym założeniem Uczelni jest jak najlepsze, profesjonalne przygotowanie zawodowe studentów. Stąd koncentracja założycieli na ciągłym modyfikowaniu i wzbogacaniu wyposażenia pracowni i laboratoriów  Uczelni w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę do wykonywania zabiegów.
 
 
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
 
Certyfikat „Uczelnia Liderów”, który przyznano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu za łączenie dbałości o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów oraz prowadzenie studiów w pełni przygotowujących naszych absolwentów do przyszłej pracy zawodowej, uważam za duże wyróżnienie i potwierdzenie naszych wieloletnich starań w tym względzie. Uczelnia, biorąc udział w tego typu konkursach, może porównywać efektywność swoich działań na tle działań innych instytucji. O wysokiej randze projektu może też świadczyć obecność profesorów-ekspertów w konkursowym jury. Po uzyskaniu Certyfikatu„Uczelnia Liderów” informację o jego posiadaniu zamieściliśmy na stronie internetowej uczelni oraz w materiałach drukowanych promujących naszą ofertę edukacyjną. Certyfikat mógł też mieć korzystny dla nas wpływ na młodzież podejmującą decyzję o wyborze uczelni swoich przyszłych studiów. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, jak ważne jest uzyskanie wykształcenia, które pozwoli odnaleźć się na rynku pracy.
 
 
Prof. dr hab. Jerzy Malec, Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 
Certyfikat „Uczelnia Liderów” to szczególne wyróżnienie, które stawia na kreatywność i rozwój. Bardzo nas cieszy uznanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dla naszych wysiłków poczynionych w stronę rzetelnego przygotowania absolwentów do wstąpienia na rynek pracy. Uważamy, że w parze z przekazywaniem wiedzy naukowej musi iść rozwijanie kreatywności oraz umiejętności praktycznych studentów. Tylko dzięki takiemu przygotowaniu młodzi ludzie mogą być konkurencyjni na rynku pracy. Certyfikat „Uczelnia Liderów” to informacja dla kandydatów na studia, że jesteśmy uczelnią godną zaufania. Tym bardziej cieszy nas wysoka pozycja w tym rankingu, potwierdzona wyróżnieniem „Primus”. Współpraca Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z grupą ekspertów oraz patronat Parlamentu Europejskiego nad tym projektem stawia certyfikat „Uczelnia Liderów” wśród najważniejszych wyróżnień.
 

Prof. dr hab. Maciej Pietrzak, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 
Poddawanie się przez uczelnie ocenom niezależnych ekspertów jest zasadne i potrzebne, dlatego wysoko oceniam projekt „Uczelnia Liderów”. Konieczne jest poszukiwanie wszelkich sygnałów potwierdzających lub zaprzeczających obranym kierunkom działania szkół wyższych. Dotyczy to zwłaszcza właściwego wypełniania zadań składających się na akademicką misję. Organizatorzy programu certyfikacji „Uczelnia Liderów” bardzo zadbali o jego wysoki poziom oraz o nadanie uroczystości finałowej tego przedsięwzięcia oprawy godnej w najwyższym stopniu rangi idei projektu, jak i również jego uczestników. Logo oraz certyfikat „Uczelnia Liderów” zostały przez nas efektywnie wykorzystane w materiałach promocyjno-informacyjnych: na stronie internetowej uczelni, na ulotkach i w informatorach, w prezentacjach multimedialnych oraz w wielu ogłoszeniach prasowych.
 

Doc. dr inż. Izabela Wojewoda, Prorektor ds. rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie została wyróżniona certyfikatem „Uczelnia Liderów” jako jedyna lubuska uczelnia. Jest to dla nas bardzo cenne wyróżnienie, szczególnie dlatego, że w uzasadnieniu nadania certyfikatu podkreślany był praktyczny charakter kształcenia naszych studentów oraz tworzenie nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej wysokiej jakości edukację i dobre przygotowanie naszych absolwentów do wejścia na rynek pracy. W moim odczuciu certyfikat „Uczelnia Liderów” jest nie tylko potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w PWSZ w Sulechowie, ale również skutecznym narzędziem marketingowym i promocyjnym uczelni, o czym nie można zapominać na konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych. Fakt uzyskania wyróżnienia udało się nam doskonale rozpropagować, posługujemy się logotypem certyfikatu na materiałach promocyjnych, a przede wszystkim otrzymaliśmy wiele listów gratulacyjnych z tego tytułu. Uważam, iż warto uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach, podkreślając fakt, że ocena uczelni prowadzona była przez niezależnych ekspertów, w sposób obiektywny, skrupulatny i dociekliwy. Rangę konkursu podniosło zaproszenie do współpracy Parlamentu Europejskiego.
 

Uczelnia Liderów
Biuro Fundacji:
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
Kontakt z Fundacją:
tel. kom. +48 607-035-169
tel. +48 32 747-26-03
e-mail: lider@fundacja-edukacja.org.pl