Program Certyfikacji Szkół
Nowa edycja

Nasze cele

-promowanie uczelni oraz ich jednostek organizacyjnych, kształcących osoby kreatywne i twórcze, wyposażonych w kompetencje liderskie;

-promowanie tych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, które kształtują u studentów kreatywność, samodzielność intelektualną, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, pewność siebie oraz inne cechy przydatne w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie;

 -zapewnianie uczelniom i ich jednostkom możliwości ewaluacji działań w obszarze dydaktyki i współpracy z otoczeniem zewnętrznym przez zewnętrznych ekspertów - specjalistów w dziedzinie zarządzania szkolnictwem wyższym;

 -zapewnianie uczelniom i ich jednostkom informacji zwrotnej na temat jakości i efektywności działań w obszarze dydaktyki, współpracy z biznesem i budowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi;

 -wspieranie polityki projakościowej w certyfikowanych uczelniach;

-identyfikowanie i wyróżnianie uczelni dbających o przyszłość swoich absolwentów, pomagających im w „dobrym starcie” na rynku pracy;

-zwiększanie zainteresowania kandydatów na studia ofertą szkół wyższych nagrodzonych certyfikatem „Uczelnia Liderów”;

-wspieranie współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym;

-propagowanie idei społecznej odpowiedzialności uczelni;

-propagowanie idei przedsiębiorczości akademickiej;

-promowanie rektorów uczelni działających na rzecz rozwoju edukacji dla rynku pracy;

-działanie na rzecz pozyskiwania przez uczelnie środków zewnętrznych, pochodzących z otoczenia gospodarczego;

-budowanie wizerunku certyfikowanych uczelni jako szkół nowoczesnych, innowacyjnych, przedsiębiorczych, dbających o losy swoich absolwentów;

-propagowanie wysokich standardów edukacyjnych;

-propagowanie „dobrych praktyk” w szkolnictwie wyższym;

-wspieranie uczelni w działaniach na rzecz rozwoju edukacji dla rynku pracy.

 

Uczelnia Liderów
Biuro Fundacji:
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
Kontakt z Fundacją:
tel. kom. +48 607-035-169
tel. +48 32 747-26-03
e-mail: lider@fundacja-edukacja.org.pl