Program Certyfikacji Szkół
Nowa edycja

Nasze cele

-Identyfikowanie i wyróżnianie uczelni oraz ich jednostek organizacyjnych, kształcących osoby kreatywne i twórcze, wyposażonych w kompetencje liderskie;

-
Identyfikowanie i wyróżnianie tych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, które kształtują u studentów kreatywność, samodzielność intelektualną, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, pewność siebie oraz inne cechy przydatne w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie;

 -Zapewnianie uczelniom i ich jednostkom możliwości ewaluacji działań w obszarze dydaktyki i współpracy z otoczeniem zewnętrznym przez zewnętrznych ekspertów - specjalistów w dziedzinie zarządzania szkolnictwem wyższym;

 -Zapewnianie uczelniom i ich jednostkom informacji zwrotnej na temat jakości i efektywności działań w obszarze dydaktyki, współpracy z biznesem i budowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi;

 -Wspieranie polityki projakościowej w certyfikowanych uczelniach;

-Identyfikowanie i wyróżnianie uczelni dbających o przyszłość swoich absolwentów, pomagających im w „dobrym starcie” na rynku pracy;

-Zwiększanie zainteresowania kandydatów na studia ofertą szkół wyższych nagrodzonych certyfikatem „Uczelnia Liderów”;

-Wspieranie współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym;

-Propagowanie idei społecznej odpowiedzialności uczelni;

-Propagowanie idei przedsiębiorczości akademickiej;

-Promowanie rektorów uczelni działających na rzecz rozwoju edukacji dla rynku pracy;

-Działanie na rzecz pozyskiwania przez uczelnie środków zewnętrznych, pochodzących z otoczenia gospodarczego;

-Budowanie wizerunku certyfikowanych uczelni jako szkół nowoczesnych, innowacyjnych, przedsiębiorczych, dbających o losy swoich absolwentów;

-Propagowanie wysokich standardów edukacyjnych;

-Propagowanie „dobrych praktyk” w szkolnictwie wyższym;

-Wspieranie uczelni w działaniach na rzecz rozwoju edukacji dla rynku pracy.

 

Uczelnia Liderów
Biuro Fundacji:
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
Kontakt z Fundacją:
tel. kom. +48 607-035-169
tel. +48 32 747-26-03
e-mail: lider@fundacja-edukacja.org.pl